Biedronka

Nowość

Aktiplus, LGG®
Plus dla odporności*

12,5 miliarda bakterii
Lactobacillus rhamnosus, LGG®
Jeden z najlepiej przebadanych
klinicznie szczepów bakterii na świecie
+ witamina b6 i witamina D*
Lactobacillus rhamnosus, LGG® Aktiplus - Jagoda
Jogurt pitny jagodowy
Lactobacillus rhamnosus, LGG®
Jogurt pitny truskawka-kiwi
Jogurt brzoskwiniowy
Jogurt klasyczny
Jogurt jagodowy

Czym są bakterie
kwasu mlekowego?

To bakterie, które znajdziemy zarówno w żywności, jak i ludzkim ciele.

Są niezbędne w produkcji serów i jogurtów.

Lactobacillus rhamnosus, LGG®

Co się kryje
pod nazwą LGG®?

LGG® to szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus.

LGG® to jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii na świecie.

Czym są bakterie
kwasu mlekowego?
Czym są bakterie
kwasu mlekowego?

„Bak­te­rie kwa­su mle­ko­we­go to gru­pa bak­te­rii, któ­re w wy­ni­ku pro­ce­su fer­men­ta­cji roz­kła­da­ją wę­glo­wo­da­ny, np. lak­to­zę. Pro­ces ten za­cho­dzi z pro­duk­cją kwa­su mle­ko­we­go. Do naj­pow­szech­niej wy­stę­pu­ją­cych ro­dza­jów bak­te­rii kwa­su mle­ko­we­go za­li­cza się Lac­to­ba­cil­lus.

Zdol­ność bak­te­rii do pro­duk­cji kwa­su mle­ko­we­go od daw­na wy­ko­rzy­sty­wa­na jest w pro­duk­cji żyw­no­ści, w szcze­gól­no­ści do pro­duk­cji jo­gur­tów i se­rów.

Spa­dek pH, któ­ry wy­stę­pu­je pod­czas pro­duk­cji kwa­su mle­ko­we­go, ma ko­rzyst­ny wpływ na kon­ser­wa­cję żyw­no­ści. Kwa­śne śro­do­wi­sko wy­dłu­ża okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia żyw­no­ści oraz mo­że chro­nić przed na­mna­ża­niem się cho­ro­bo­twór­czych bak­te­rii,

Śro­do­wi­skiem roz­wo­ju bak­te­rii kwa­su mle­ko­we­go są nie tyl­ko pro­duk­ty spo­żyw­cze, ale tak­że cia­ło ludz­kie. Mi­kro­or­ga­ni­zmy te zna­leźć moż­na mię­dzy in­ny­mi w świe­tle prze­wo­du po­kar­mo­we­go. Bak­te­rie kwa­su mle­ko­we­go, szcze­gól­nie z ro­dza­ju Lac­to­ba­cil­lus, ko­lo­ni­zu­ją bło­nę ślu­zo­wą je­lit, kon­ku­ru­jąc z póź­niej­szą ko­lo­ni­za­cją po­wierzch­ni mi­kro­or­ga­ni­zma­mi po­ten­cjal­nie pa­to­gen­ny­mi.”

dr Ju­sty­na By­li­now­ska, Re­dak­tor Die­te­ty­cy.org.pl

Aktiplus - produkty
Lactobacillus rhamnosus, LGG®
Co się kryje
pod nazwą LGG®?

Bar­dzo do­brze po­zna­nym, sto­so­wa­nym w żyw­no­ści i su­ple­men­tach die­ty szcze­pem bak­te­rii kwa­su mle­ko­we­go jest Lac­to­ba­cil­lus rham­no­sus, LGG®.

LGG® to je­den z naj­le­piej prze­ba­da­nych szcze­pów bak­te­rii na świe­cie. Po­nad 250 pu­bli­ka­cji opi­su­ją­cych ba­da­nia kli­nicz­ne na lu­dziach po­ru­sza je­go te­ma­ty­kę. Szczep zo­stał wy­izo­lo­wa­ny z prób­ki z ludz­kie­go je­li­ta (1) przez Gor­ba­cha i Gol­di­na, i jest sto­so­wa­ny na ca­łym świe­cie od 1990 r. ja­ko skład­nik pro­duk­tów mlecz­nych. Prze­ba­da­no go pod ką­tem róż­nych ob­sza­rów zdro­wia, u no­wo­rod­ków, (2) dzie­ci, (3), (4) (5) ko­biet w cią­ży, (6), (7) do­ro­słych, (8) i osób star­szych (9).

Aktiplus - produkty Lactobacillus rhamnosus, LGG®
Bibliografia:
1. Goldin BR, et al. Survival of Lactobacillus species (strain GG) in human gastrointestinal tract. Dig Dis Sci. 1992;37(1):121-8. (PubMed)
2. Arvola T, et al. Prophylactic Lactobacillus GG reduces antibiotic-associated diarrhea in children with respiratory infections: a randomized study. Pediatrics. 1999;104(5):e64. (PubMed)
3. Vanderhoof JA, et al. Lactobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. The Journal of Pediatrics. 1999;135(5):564-8. (PubMed)
4. Hojsak I, et al. Lactobacillus GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. Pediatrics. 2010;125(5):e1171-7. (PubMed)
5. Isolauri E, et al. A human Lactobacillus strain (Lactobacillus casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children. Pediatrics. 1991;88(1):90-7. (PubMed)
6. Gueimonde M, et al. Effect of maternal consumption of lactobacillus GG on transfer and establishment of fecal bifidobacterial microbiota in neonates. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006;42(2):166-70. (PubMed)
7. Lahtinen SJ, et al. Prenatal probiotic administration can influence Bifidobacterium microbiota development in infants at high risk of allergy. J Allergy Clin Immunol. 2009;123(2):499-501. (PubMed)
8. Hilton E, et al. Efficacy of Lactobacillus GG as a Diarrheal Preventive in Travelers. J Travel Med. 1997;4(1):41-3. (PubMed)
9. Hatakka K, et al. Probiotics reduce the prevalence of oral candida in the elderly - a randomized controlled trial. J Dent Res. 2007;86(2):125-30. (PubMed)

Jak powstaje jogurt?
Czym jest fermentacja?

Jogurt powstaje w wyniku fermentacji mlekowej polegającej na ukwaszaniu mleka w wyniku działania specjalnie dobranych kultur bakterii.

To im zawdzięcza swój smak, aromat i konsystencję.

Jaką rolę pełnią bakterie jogurtowe w trawieniu laktozy?

Osoby z nietolerancją laktozy zazwyczaj lepiej tolerują jogurt.

Dzieje się tak dlatego, że żywe kultury bakterii jogurtowych zużywają częściowo laktozę w procesie fermentacji, redukując jej ilość.

Jak powstaje jogurt?
Czym jest fermentacja?
Doktor

„Jo­gurt to mle­ko ukwa­szo­ne przez bak­te­rie jo­gur­to­we Lac­to­ba­cil­lus del­bru­ec­kii ssp. bul­ga­ri­cusStrep­to­coc­cus sa­li­va­rus ssp. ther­mo­phi­lus, któ­re wy­ko­rzy­stu­jąc skład­ni­ki mle­ka (przede wszyst­kim cu­kier mle­ko­wy – lak­to­zę) wy­twa­rza­ją związ­ki, two­rzą­ce smak i aro­mat jo­gur­tu oraz je­go struk­tu­rę i kon­sy­sten­cję.

Ogól­na za­sa­da jest za­wsze ta­ka sa­ma. Do mle­ka o wy­so­kiej ja­ko­ści, po znor­ma­li­zo­wa­niu do po­żą­da­nej za­war­to­ści tłusz­czu, ho­mo­ge­ni­za­cji i pa­ste­ry­za­cji oraz schło­dze­niu do tem­pe­ra­tu­ry fer­men­ta­cji ok. 43°C, do­da­je­my bak­te­rie jo­gur­to­we.

Fer­men­ta­cje mo­że­my prze­pro­wa­dzić na dwa spo­so­by. Mo­że ona za­cho­dzić w opa­ko­wa­niu (me­to­da ter­mo­sta­to­wa) dzię­ki cze­mu uzy­sku­je­my pro­dukt o kon­sy­sten­cji zsia­dłe­go mle­ka. Mo­że­my tak­że prze­pro­wa­dzić ją w tan­ku fer­men­ta­cyj­nym (me­to­da zbior­ni­ka), w któ­rym jest on wy­mie­sza­ny po osią­gnię­ciu od­po­wied­niej kwa­so­wo­ści, a na­stęp­nie roz­le­wa­ny do opa­ko­wań.

Jo­gurt de­fi­niu­je licz­ba ży­wych bak­te­rii, któ­ra w ostat­nim dniu je­go ter­mi­nu przy­dat­no­ści do spo­ży­cia po­win­na wy­no­sić co naj­mniej 106 jed­no­stek two­rzą­cych ko­lo­nie w 1 gra­mie pro­duk­tu.

Jo­gurt jest pro­duk­tem po­le­ca­nym nie tyl­ko sma­ko­szom, ale rów­nież oso­bom z czę­ścio­wą nie­to­le­ran­cją lak­to­zy.”

dr hab. inż. Ju­sty­na Żu­lew­ska

Bakterie
Jaką rolę pełnią bakterie jogurtowe w trawieniu laktozy?

„Za­ob­ser­wo­wa­no, że oso­by z za­bu­rze­nia­mi tra­wie­nia lak­to­zy lub te z jej nie­to­le­ran­cją, wy­ni­ka­ją­cą z de­fi­cy­tu lak­ta­zy – en­zy­mu tra­wią­ce­go lak­to­zę - bądź po­stę­pu­ją­ce­go wraz z wie­kiem ob­ni­że­nia ak­tyw­no­ści te­go en­zy­mu, le­piej to­le­ru­ją jo­gurt.

Dzie­je się tak, po­nie­waż cu­kier ten (lak­to­za) za­war­ty w jo­gur­cie, jest tra­wio­ny wy­daj­niej niż w nie­fer­men­to­wa­nych pro­duk­tach mlecz­nych.

Jak to moż­li­we? Jo­gurt to for­ma sfer­men­to­wa­ne­go mle­ka, za­wie­ra­ją­ca ży­we kul­tu­ry bak­te­rii Lac­to­ba­cil­lus del­bru­ec­kii subsp. bul­ga­ri­cusStrep­to­coc­cus ther­mo­phi­lus, któ­re roz­kła­da­ją lak­to­zę do for­my le­piej przy­swa­jal­nej.

Licz­ba ży­wych mi­kro­or­ga­ni­zmów po­win­na wy­no­sić, co naj­mniej 108 ko­mó­rek na 1 gram jo­gur­tu, aby po­pra­wić tra­wi­nie za­war­tej w pro­duk­cie lak­to­zy przez oso­by z za­bu­rze­nia­mi jej tra­wie­nia.

Za­leż­ność ta zna­la­zła swo­je od­zwier­cie­dle­nie w po­zy­tyw­nej opi­nii Eu­ro­pej­skie­go Urząd ds. Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści.”

dr Ju­sty­na By­li­now­ska, Re­dak­tor Die­te­ty­cy.org.pl

Mikrobiota
w organizmie człowieka

Prawidłowa mikrobiota jest ważnym czynnikiem warunkującym właściwe funkcjonowanie całego organizmu.

Odpowiednia dieta i styl życia mogą korzystnie wpływać na rozwój prawidłowej mikrobioty.

Mikrobiota
w organizmie człowieka

„Pra­wi­dło­wa mi­kro­bio­ta, czy­li mi­kro­or­ga­ni­zmy za­sie­dla­ją­ce m.in. prze­wód po­kar­mo­wy, jest waż­nym czyn­ni­kiem wa­run­ku­ją­cym wła­ści­we funk­cjo­no­wa­nie ca­łe­go or­ga­ni­zmu.

Licz­ne pu­bli­ka­cje ana­li­zu­ją kon­se­kwen­cje nie­po­żą­da­nej zmia­ny mi­kro­bio­ty je­li­to­wej, po­le­ga­ją­cą na za­bu­rze­niu rów­no­wa­gi po­mię­dzy róż­ny­mi ty­pa­mi bak­te­rii. Wska­zu­je się na zwią­zek za­bu­rzeń mi­kro­bio­ty z oty­ło­ścią i jej po­wi­kła­nia­mi. Bie­gun­ka po­an­ty­bio­ty­ko­wa jest rów­nież kon­se­kwen­cją zmian mi­kro­bio­ty.

Na pra­wi­dło­we kształ­to­wa­nie mi­kro­bio­ty je­li­to­wej ma wpływ wie­le czyn­ni­ków po­czy­na­jąc m.in. od po­ro­du, przez die­tę i spo­sób ży­wie­nia już od pierw­szych dni ży­cia, jak rów­nież czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we np. an­ty­bio­ty­ki.

Od­po­wied­nia die­ta i styl ży­cia mo­gą ko­rzyst­nie wpły­wać na roz­wój pra­wi­dło­wej mi­kro­bio­ty. Me­to­dą bez­po­śred­nie­go wpły­wu na mi­kro­bio­tę je­li­to­wą jest po­da­wa­nie pro­bio­ty­ków, czy­li szcze­pów prze­ba­da­nych pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa i ko­rzyst­nych efek­tów zdro­wot­nych.”

prof. dr hab. n. med. Piotr So­cha

Mikrobiota
Celuj
w bakterie
Lactobacillus rhamnosus, LGG®
*AktiPlus zawiera witaminę B6 0,21 mg/100 g (15 % DRWS**) i witaminę D 0,75 ug/100 g (15% DRWS**). Witamina B6 i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Korzystny efekt występuję przy spożyciu 100 g produktu. Ważny jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy styl życia.
** Dzienne Referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych.